VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zmatla s.r.o.
IČO 03999688, DIČ CZ03999688
Podbrdy 76, 267 27 Podbrdy

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (společně dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti zákazníka a společnosti Zmatla s.r.o., IČO 03999688, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 241112 (dále jen „Výrobce“ či "Prodejce" nebo také "prodávající").

 

1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm. podnikatel). Spotřebitelem je v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“), fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnosti. Právnická osoba proto nikdy není spotřebitelem. Pouze spotřebitel požívá ochrany a zvláštních práv dle VOP a právního řádu České republiky.

 

1.3. Uzavřením smlouvy (objednávkou zboží) zákazník vyslovuje souhlas s VOP.

 

1.4. Tyto VOP jsou účinné od 28. 02. 2019.

 

II. UZAVÍRÁNÍ SMLUV

2.1. Výrobce uzavírá se zákazníky smlouvy zejména elektronicky. Nabídka zboží Prodejce je uveřejněna na webu www.zmatla.cz, kde Výrobce inzeruje pod obchodním jménem "ZMATLA", resp. "Zmatla".

2.2. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.

2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník učiní objednávku prostřednictvím webového formuláře na webu www.zmatla.cz, případně objedná zboží jiným způsobem (e-mailem, telefonicky, atp.) a Výrobce objednávku potvrdí. Od okamžiku uzavření smlouvy je smlouva pro obě strany závazná; Výrobce je povinen dodat zákazníkovi zboží a zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží.

2.3. Výrobce je povinen potvrdit zákazníkovi obdržení objednávky, resp. uzavření smlouvy. V potvrzení o obdržení objednávky sdělí Výrobce zákazníkovi obsah smlouvy.

2.4. Při dodání zboží je kupujícímu zaslána faktura ve formě pdf s náležitostmi daňového dokladu. 

2.5. Zákazník je povinen neprodleně provést kontrolu údajů uvedených v potvrzení o obdržení objednávky a v případě zjištění chyb (omylů při zadávání dat zákazníkem, atp.) bezodkladně vyrozumět Výrobce.

2.6. Zákazník je povinen objednané a doručené zboží převzít.

2.7. Smlouva není uzavřena, a poskytnuté informace o zboží nebo ceně nejsou závazné, pokud se jedná o zjevné chyby.

2.8. Výrobce je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
a) zboží je již vyprodáno;
b) zboží či materiál pro jeho výrobu se již nevyrábí či nedodává;
c) významně se změnila cena dodavatele materiálu/zboží;
d) existuje jiný relevantní důvod, pro který po Výrobci nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy.

V případě, že taková situace nastane, kontaktuje Výrobce bez zbytečného odkladu zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka neprodleně vrácena, a to nejpozději do 14 dnů od oznámení o nemožnosti plnění objednávky.


III. PRÁVA SPOTŘEBITELE – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

 

3.2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo zákazníkem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží, nebo poslední dodávku/položku/část zboží.

 

3.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Výrobce (kontaktní údaje viz výše) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou VOP, není to však jeho povinností.

 

3.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

3.5. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu Výrobce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Výrobcem nabízený. Pro vrácení plateb použije Výrobce stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.

 

3.6. Zákazník nese v plné výši náklady v souvislosti s vrácením zboží Výrobci.

 

3.7. Zákazník odpovídá Výrobci za snížení hodnoty zboží , které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vracený produkt musí být v původním stavu – tedy nový, nenošený, nepraný a neparfémovaný. Prané či viditelně nošené výrobky nebo výrobky s odstraněnými štítky není možné vracet v rámci odstoupení od smlouvy.

 

3.8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ. V sortimentu nabízených výrobků a zboží se jedná zejména (nikoliv však výlučně) o výrobky šité podle měr zaslaných zákazníkem či v barevných kombinacích, vzorech, materiálech a materiálových kombinacích podle přání zákazníka a to i v případě, že je takové výsledné zboží ušito v konfekční velikosti.

 

IV. PRÁVA SPOTŘEBITELE – REKLAMAČNÍ ŘÁD

4.1. Doručovací adresa pro reklamace je Zmatla s.r.o., Zámecký dvůr - Ateliér, Všeradice 1, 267 26 Všeradice, nebo adresa sídla Výrobce (Zmatla s.r.o., Podbrdy 76, 26727 Podbrdy).

 

4.2. Výrobce odpovídá zákazníkovi za to, že věc v době převzetí nemá vady. Pokud se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

4.3. Zákazník má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (při koupi použitého zboží 12 měsíců).

 

4.4. Práva z vady nelze uplatňovat, pokud bylo zboží prodáno za nižší cenu z důvodu jeho vady. Dále nelze reklamovat opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním. Pokud je prodávána věc použitá, nelze reklamovat vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měla věc v době převzetí kupujícím. Reklamovat nelze vady, které způsobil zákazník nesprávným užíváním věci v rozporu s návodem nebo v rozporu s všeobecně známými pravidly užívání věci. Reklamovat nelze, vyplývá-li to z povahy věci.

 

4.5. Zákazník má povinnost uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě zboží dozví.

 

4.6. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy je reklamované zboží doručeno Výrobci. Výrobce má povinnost potvrdit zákazníkovi převzetí zboží do reklamace.

 

4.7. Pokud zákazník reklamuje z důvodu výskytu vady, která byla na zboží při převzetí zboží, může požadovat opravu věci, a není-li to neúměrné, výměnu věci, resp. její součásti, týká-li se vada jen součásti věci. Není-li to možné, může zákazník požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 

4.8. V případě opakovaného výskytu vady (třetí reklamace stejné vady) nebo výskytu většího počtu vad (čtvrtá vada) má zákazník právo požadovat opravu či výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

4.9. Neuplatní-li zákazník právo na opravu, výměnu věci nebo vrácení peněz, může požadovat přiměřenou slevu. Slevu z ceny věci může zákazník požadovat také, pokud mu prodávající nemůže věc opravit nebo vyměnit, nebo pokud by zjednání nápravy způsobovalo značné obtíže.

 

4.10. Výrobce je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

 

4.11. Zákazník je povinen informovat se o stavu vyřízení reklamace 30. den po uplatnění reklamace.

 

4.12. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy je zákazník informován o vyřízení reklamace a zboží připraveno k vyzvednutí. V souladu s platným právem Výrobce není povinen během zákonné lhůty pro vyřízení reklamace zboží doručit ani odeslat zákazníkovi.

 

4.13. Záruka za jakost platí pouze, pokud byla výslovně sjednána. Tím však není dotčena odpovědnost Výrobce za vady zboží v době převzetí zboží dle výše uvedených ustanovení.

 

V. CENA A PLATBA

5.1. Cenou výrobku/zboží je cena uvedená v aktuální nabídce Výrobce v elektronickém obchodě zmatla.cz, platná ke dni odeslání objednávky zákazníkem. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.

 

5.2. Objednávka může být pro platby v CZK uhrazena převodem na bankovní účet 2800784009/2010 (IBAN CZ1620100000002800784009), případně pro platby v měně EUR na účet číslo 2800784033/2010 (IBAN CZ4720100000002800784033), nebo platební kartou či bankovním tlačítkem prostřednictvím platební brány ComGate. V případě platby prostřednictvím platební brány ComGate uděluje zákazník odesláním objednávky souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo) zpracovatelem plateb za účelem zasílání informace o platbě. Zpracovatelem plateb je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 27924505. Úhrada objednávky dobírkou není možná.

 

5.3. Citlivé vstupní údaje, které jsou zadávány do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí eshopu Zmatla.cz, ani nejsou dostupné třetím stranám.

 

5.4. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim sdělí banka zákazníka s odeslanou transakcí.

 

5.5. Jakmile Výrobce registruje úhradu na účtu nebo jakmile proběhne platba na platební bránu a jsou k dispozici všechny potřebné materiály pro výrobu, je objednávka připravena do výroby.

 

5.6. Při registraci úhrady objednávky je kupujícímu zpřístupněna a elektronicky zaslána elektronická faktura ve formě pdf s náležitostmi daňového dokladu. 

 

5.7. Detaily k aktuálně dostupným možnostem platby jsou uvedeny zde: Detaily k platebním možnostem

 

 

VI. DORUČENÍ VÝROBKU/ZBOŽÍ

6.1. Zásilky s objednanými výrobky či zbožím jsou doručovány na místa určená zákazníky v objednávkách. Místo doručení potvrdí Výrobce zákazníkovi v potvrzení konkrétní objednávky. 

 

6.2. Termín odeslání je při standardní dostupnosti barvy/typu materiálu obvykle do 5 pracovních dnů od přijetí úhrady objednávky na účtu Výrobce.

 

6.2. V případě, že vybraný materiál potřebný pro výrobu není dostupný a musí být objednán u dodavatele materiálu, může se termín odeslání prodloužit na cca. 14 pracovních dnů. V takovém případě informuje Výrobce bezodkladně zákazníka s předběžým termínem odeslání objednávky. 

 

6.3. Varianty způsobů doručení a jejich cen v závislosti na zemi dodání jsou volitelné a zobrazují se zákazníkovi při vytváření objednávky v nákupním košíku. Dostupnost konkrétního druhu dopravy záleží na velikosti a váze výsledného balíčku.

 

6.4. Detaily k aktuálně dostupným možnostem dopravy jsou uvedeny zde: Detaily k možnostem dopravy

 

 

VII. OSTATNÍ PODSTATNÁ UJEDNÁNÍ

 

7.1. Poskytnuté osobní údaje jsou Výrobcem zpracovávány a uchovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) v souvislosti s plněním smlouvy.
Zákazník má právo být informován, které údaje o něm Výrobce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7.2. Zákazník bere na vědomí, že žádný způsob komunikace není zaručený. V případě pochybností je na zákazníkovi, aby si ověřil, zda Výrobce obdržel informaci podanou prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy, atp. Výrobce nenese odpovědnost za chyby elektronických komunikací.

 

7.3. Pokud zákazník bez vážného důvodu nepřevezme objednané zboží, má Výrobce právo požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 300,- Kč jako paušální náklady na poštovné a balné.

 

7.4. Nepřevezme-li zákazník zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Výrobci zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč.

 

7.5. Výrobce je oprávněn poté, co zákazníka prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

 

7.6. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je Výrobce oprávněn vůči zákazníkovi započíst na výtěžek prodeje.

 

7.7. Výrobce a zákazník se zavazují řešit své případné spory přednostně mimosoudní cestou. Seznam spotřebitelských sdružení pověřených Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je přílohou č. 2 VOP níže.

 

7.8. Zákazník má právo obrátit se se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která je dozorovým orgánem Výrobce.

 


Příloha č. 1

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): Vzorový formulář Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Zmatla s-r-o-.pdf

 


Příloha č. 2

Seznam sdružení oprávněných k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

- Spotřebitel net Bělehradská 118 120 00 Praha 2 tel. /fax: 222 516 521 Poradenská linka: 775 476 080, 775 476 090 (9.00 — 17.00 hod.) E—mail: adr@spotrebitel.net Internet: www.spotrebitel.net

- Sdružení obrany spotřebitelů — Asociace Mečova 5 602 00 Brno Poradna osobní a organizační — tel. 542 210 778 — provozní doba pondělí — čtvrtek 15.00 — 18.00 hod. Poradenská linka: 900 101 010 (9.00 — 18.00 hod.) — zpoplatnění 10,— Kč za min. E—mail : info@asociace—sos.cz Internet: www.asociace.sos.cz

- Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 — 16.00 hod.) E—mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz Internet: www.dtest.cz

- Občanské sdružení spotřebitelů TEST Černomořská 419/10 101 00 Praha 10 — Vršovice tel. 241 404 922 Poradenská linka: 299 149 009 (9.00 — 17.00 hod.) E—mail : dtest@dtest.cz Osobní poradna jen po telefonickém objednání


Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychle...kvalitni... Usili overalek i o svatku a hned posilali.

2024-01-8

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Velký výběr Úpravy na míru Kvalita

2023-01-16

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Dobrá komunikace, rychlá výroba i doručení. Super kvalita zboží!

2022-12-25

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Profesionální přístup a rychlé, příjemné jednání. Oceňuji možnost kombinace barev dle vlastního výběru. Objednávala jsem výrobky z merino vlny, vše krásně ušité, sedí perfektně. Doporučuji všem!

2022-12-8

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
rychlost možnost volby barevných kombinací

2022-01-24

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Velmi rychlé zhotovení a doručení. S výrobkem jsem velmi spokojená.

2021-12-30

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
rychlé jednání koupila jsem Merino kuklu pro syna, materiál je mu velmi příjemný, neštípe

2021-12-17

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Možnost doobjednat jen 1 rukavici - při ztrátě.

2021-11-30